چنان با سرفرازی سر نهادی بر سر نیزه
که شرمنده است از معشوق هر مردی که سر دارد

سرت پر خون گلویت پاره دستت روی خاک اما
دلت از دیگر اعضایت جراحت بیشتر دارد


سر بریده عاشق

یکی از مجاهدین شیعه افغانی از اعضای تیپ فاطمیون

که بعد از مجروحیت توسط داعش بوسیله اتومبیل سر از پیکر پاکش جدا شد.

در غوطه شرقیه دمشق دیروز رخ داد...

لاحول و لاقوه الا بالله...

 


ابوتراب البغدادی.